Τεχνικές ανάπλασης του οστού για τοποθέτηση εμφυτευμάτων-Ανόρθωση Ιγμορείου

Σε περιπτώσεις που το οστικό υπόβαθρο κρίνεται ανεπαρκές σε όγκο για να δεχθεί οδοντικά εμφυτεύματα. εφαρμόζουμε τεχνικές ανάπλασης με μοσχεύματα από τον ίδιο τον ασθενή (αυτομοσχεύματα) η συνηθέστερα σε συνδυασμό με μοσχεύματα που είναι διαθέσιμα στο εμπόριο (άλλομοσχεύματα η ξενομοσχεύματα). Έτσι γίνεται εφικτή στις μέρες μας, η τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων ακόμα και σε περιπτώσεις που το οστικό υπόβαθρο υπολείπεται. Με πρωτόκολλα οστικής ανάπλασης αλλά και ανάπλασης των μαλακών ιστών διασφαλίζουμε επίσης και την μακροβιότητα των οδοντικών εμφυτευμάτων αλλά και την άριστη αισθητική απόδοση της αποκατάστασης που στηρίζεται σε εμφυτεύματα.

Πάνω από την άνω γνάθο και εκατέρωθεν της μύτης υπάρχουν δύο κοιλότητες με αέρα, τα ιγμόρεια. Όταν λείπουν ένα ή περισσότερα από τα πίσω δόντια της άνω γνάθου, το οστό συρρικνώνεται σε ύψος και πλάτος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επεκταθεί το ιγμόρειο προς τα κάτω και να περιορίσει ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο οστό για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

Σε αυτή την περίπτωση ανυψώνουμε χειρουργικά το έδαφος της κοιλότητας του ιγμορείου, ώστε να δημιουργήσουμε αρκετό χώρο για οστικό μόσχευμα και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

Το μόσχευμα στο ιγμόρειο μπορεί να τοποθετηθεί  είτε μέσω του φρεατίου που γίνεται για την τοποθέτηση του εμφυτεύματος (κλειστή ανόρθωση) είτε από ένα παράθυρο που δημιουργούμε στο τοίχωμα του ιγμορείου (ανοιχτή ανόρθωση) ανάλογα με το μέγεθος του οστικού ελλείμματος Είναι εξειδικευμένη αλλά απλή διαδικασία στα χέρια έμπειρου χειρουργού. Η εμπειρία  μας στην ανοιχτή και κλειστή ανόρθωση είναι πολύ μεγάλη με άριστα αποτελέσματα  Σε περίπτωση ανοιχτής ανόρθωσης η αναμονή για την προσθετική αποκατάσταση (τοποθέτηση των δοντιών ) είναι μεγαλύτερη από ότι στην κλειστή ανόρθωση η την απλή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.